Regulamin

TEL: +48(32) 720-36-81

FAX: +48(32) 720-36-82

E-MAIL: info@supermicro.com.pl

http://www.itcare.pl

ADRES:

ITcare Paweł Staszewski

32-590 Libiąż
ul. Generała Sikorskiego 22

NIP: 6282024344

RMA:

TEL: +48(32) 720-36-81

FAX: +48(32) 720-36-82

E-MAIL: rma@itcare.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SERVERPARTS.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pomocą sieci Internet przy wykorzystaniu której Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową pod adresem: https://www.serverparts.pl.

  2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych Produktów przez Sprzedawcę i określa warunki oraz zasady prowadzonej sprzedaży wysyłkowej.

  3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym, a Sprzedawcą.

  4. Każdy podmiot dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest obowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.

  5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

  6. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Sprzedawca zawiera umowy z klientem biznesowym końcowym oraz Resellerem. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumenta. 1. DEFINICJE

 

  1. Sprzedawca – Paweł Staszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ITCare Paweł Staszewski, ul. Generała Sikorskiego 22, 32-590 Libiąż, NIP: PL6282024344, kontaktowy adres email: info@supermicro.com.pl.

  2. Zamawiający- każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym, przez co rozumie się wyłącznie klienta biznesowego końcowego oraz Resellera.

  3. Reseller – podmiot, który podpisał ze Sprzedawcą umowę o współpracy i który oferuje Produkty zakupione u Sprzedawcy do sprzedaży swoim Użytkownikom w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, do której zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta.

  5. Klient biznesowy końcowy – Zamawiający będący przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

  6. Sklep internetowy – system zamówień towarów za pośrednictwem sieci Internet znajdujący się pod adresem www.serverparts.pl.

  7. Użytkownik – osoba zawierająca umowę z Resellerem.

  8. Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie Sprzedawcy.

  9. Rezerwacja – procedura rezerwowania konkretnego towaru w celu jego ewentualnego późniejszego nabycia.

  10. Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Zamawiającego oferta zakupu Produktu.

  11. RMA – indywidualny numer reklamacyjny, wygenerowany przez Sprzedającego.

  12. Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą zamówień .

  13. Konto – indywidualne konto, w którym podmiot chcący zawrzeć umowę sprzedaży podaje swoje oznaczenie (login), ustala hasło zabezpieczające dostęp do konta oraz wskazuje swoje dane teleadresowe. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem konta. Po założeniu konta Zamawiający otrzymuje na adres e-mail link aktywacyjny, który wymaga zatwierdzenia. Zamówienia mogą być składane również bez zakładania Konta – w takiej sytuacji Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie, z zastrzeżeniem odrębności wynikających z zawartej przez Strony umowy.

 

 1. ZAMÓWIENIA

 

  1. Sklep internetowy www.serverparts.pl umożliwia:

   1. dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w sklepie internetowym,

   2. składanie zamówień towarów dostępnych w sklepie internetowym www.serverparts.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość,

   3. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

  2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, ceny, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.serverparts.pl są wyłącznie informacją handlową, a umowa zostaje zawarta po przyjęciu przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Zamawiającego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  3. Sklep internetowy przyjmuje Zamówienia poprzez stronę www.serverparts.pl.

  4. Informacje na temat statusu Zamówienia można uzyskać drogą mailową pod adresem : info@supermicro.com.pl.

  5. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia Sprzedawca wysyła na adres e-mail Zamawiającego informację o złożonym zamówieniu. Informacja nie stanowi potwierdzenia akceptacji oferty Zamawiającego i jest wyłącznie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

  6. Zamówienia są składane w następujący sposób:

   1. Zamawiający składa Zamówienia poprzez dodanie wybranego Produktu do zakładki „Koszyk” za pomocą przycisku "Dodaj do Koszyka".

   2. Zamawiający za pomocą odnośnika „Koszyk” otwiera formularz „Koszyk” zawierający zestawienie wybranych Produktów wraz z zestawieniem należnych płatności oraz wybiera sposób i koszt dostawy o ile dla danego Produktu możliwy jest więcej niż jeden sposób dostawy, a następnie za pomocą przycisku „Złóż zamówienie" przechodzi do zakładki „Zamówienie".

   3. W zakładce „Zamówienie" Zamawiający może wybrać adres dostawy, rozszerzenie gwarancji na Produkt (o ile jest dostępne), a następnie po weryfikacji poprawności dokonuje zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę” dokonuje Zamówienia.

   4. Po złożeniu Zamówienia zostaje wyświetlone jego podsumowanie ze szczegółowymi danymi, w tym danymi do dokonania płatności.

   5. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Produktu wyświetlona w Sklepie w momencie składania Zamówienia przez Klienta.

   6. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie Zamówienia wraz z potwierdzeniem ceny, danymi do wykonania płatności oraz przewidywanym terminem dostawy Produktu do Zamawiającego. Potwierdzenie Zamówienia ma wyłącznie charakter informacyjny a przyjęcie oferty na zasadach wskazanych w potwierdzeniu zamówienia następuje dopiero w chwili przesłania Zamawiającemu faktury proforma przez Sprzedawcę. 1. DOSTAWA ORAZ TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

  1. Produkty zamówione w Sklepie internetowym dostarczane są za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

  2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 30 dni roboczych od chwili przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym termin przeciętny wynosi 7 dni roboczych. W przypadku gdy Strony uzgodniły lub Zamawiający wybrał płatność z góry, niezależnie od tego czy płatność z góry obejmuje część czy całość ceny, termin realizacji Zamówienia biegnie od zaksięgowania uzgodnionej płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

  3. Brak zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w terminie 30 dni od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, w przypadku uzgodnionej płatności z góry, powoduje wygaśnięcie zawartej przez Strony umowy.

  4. Wraz z Produktami wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość, faktura VAT oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy Sprzedawcę poinformować drogą mailową. Po otrzymaniu Produktów należy dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Produktów Zamawiający jest zobowiązany dokonać niezwłocznego zgłoszenia Sprzedawcy drogą mailową a także dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  5. Sprzedawca umożliwia również odbiór osobisty zamówionych towarów. Odbiór następuje w siedzibie Sprzedawcy wskazanej w pkt. II.1. w godzinach 10:00 – 14:00.

  6. O oczekiwaniu Produktu na odbiór osobisty Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową. 1. PŁATNOŚĆ

 

  1. Płatność za towar może być dokonana w następujący sposób:

   1. z góry przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

   2. gotówką za pobraniem,

   3. gotówką w przypadku odbioru osobistego.

  2. Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki oraz forma płatności wskazana z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę.

  3. Z przyczyn leżących po stronie przewoźników maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej przy odbiorze Produktów) wynosi 3 500 PLN. W przypadku, gdy wartość zamówienia przewyższa w/w kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z Zamawiającym.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

  1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

  2. Sprzedawca nie udziela Kupującym gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego.

  3. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu towaru.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. 1. REKLAMACJA

 

  1. Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona w niezgodność Produktu podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdza czy niezgodność Produktu istniała w chwili jego wydania.

  2. W celu identyfikacji Produktu w systemie reklamacyjnym Sprzedawcy należy wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego RMA – który można uzyskać pisząc zgłoszenie na adres e-mail: rma@itcare.pl.

  3. Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego zostanie nadany numer reklamacji- numer RMA, który zostanie wysłany do Zamawiającego.

  4. W przypadku, gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin od momentu zgłoszenia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel.

  5. Etykietę z otrzymanym numerem RMA należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu „UWAGI” lub w widocznym miejscu na przesyłce.

  6. W przypadku, gdy dane ze zgłoszenia reklamacyjnego różnią się od danych znajdujących się na etykiecie należy przed wysłaniem Produktu skontaktować się ze Sprzedawcą.

  7. Produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

  8. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

  9. Produkt powinien zostać przysłany kompletny ze wszystkimi akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady Produktu.

  10. Do Produktu należy dołączyć szczegółowy opis występujących niezgodności wraz z informacją, w jakiej sytuacji dana niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.

  11. Produkt posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Sprzedawcy i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

  12. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Sprzedawca rozpatrzy reklamację wyłącznie, gdy zostanie potwierdzona sprzedaż towaru u Sprzedawcy.

  13. Naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci, w związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci reklamowanego urządzenia.

  14. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw serwerowy / komputerowy kompletowany przez Sprzedawcę, obsługa serwisu Sprzedawcy przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu, jako „zestaw serwerowy / komputerowy".

  15. Sposób dostarczenia Sprzedawcy w ramach reklamacji:

   1. Dostarczenie towaru jest bezpłatne, a koszty doręczenia ponosi Sprzedawca.

   2. Należy skorzystać z usług przewoźnika UPS Polska Sp. z o.o. lub GLS i prawidłowo wygenerować list przewozowy zgodnie z uwagami zamieszczonymi w niniejszym rozdziale

  16. Jeżeli Produkt nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Sprzedawca pisemnie wezwie Zamawiającego do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m² zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru. 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 

  1. Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec kupujących niebędących konsumentami.

  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej

  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności za utratę przez zamawiającego lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) danych do indywidualnego konta.

  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Zamawiających, w szczególności za korzystanie przez nich ze sklepu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

  5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 1. PROMOCJE

 

  1. Sprzedawca na podstawie odrębnych Regulaminów jest uprawniony wprowadzać okresowe akcje promocyjne obejmujące Produkty znajdujące się w jego asortymencie. W przypadku, wysprzedania danego rodzaju asortymentu, promocja wygasa. 1. ODPOWIEDNIE STOSOWANIE

 

  1. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do zawieranych umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Resellerem z następującymi zmianami.

  2. Reseller zobowiązany jest prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, której prowadzenie będzie weryfikowane za pośrednictwem odpowiednich rejestrów

  3. Przyznanie przez Sprzedawcę wskazanym przez Resellera osobom dostępu do systemu wymaga spełnienia określonych niniejszym regulaminem warunków.

  4. Reseller obowiązany jest uzupełnić formularz umieszczony na stronie internetowej https://www.serverparts.pl/account/create/reseller i dostarczenia do Sprzedawcy drogą pocztową wskazanych w formularzu rejestracji dokumentów, które zostaną zweryfikowaniu pod kątem zgodności z danymi znajdującymi się w formularzu.

  5. Zgodność danych oznacza rejestrację w systemie, o czym Reseller zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  6. Pierwsze 30 dni od założenia konta w systemie traktowane jest jako założenie konta testowego.

  7. Przyznając dostęp Sprzedawca przydziela nowemu użytkownikowi konto.

  8. Po upływie 30 dniowego terminu Sprzedawca podpisuje z Resellerem umowę o współpracy i otrzymuje on status partnera ITCare.

  9. Reseller ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przyznanego Użytkownikom.

  10. Złożenie wniosku o przyznanie dostępu do systemu przez Resellera stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.

  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia hasła oraz odebrania dostępu do systemu bez podania przyczyn.

  12. Użytkownik jest traktowany, jako osoba upoważniona do działania w imieniu Resellera bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.

  13. Reseller ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego Użytkownika, na nim spoczywa obowiązek poinformowania na piśmie Sprzedawcę o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do systemu

  14. Zmiana dostępu zgłoszona przez Resellera jest skuteczna od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany.

  15. Reseller ponosi odpowiedzialność za zlecenia, które zostały złożone przez Użytkownika nawet, jeżeli nie zostały one jeszcze wykonane.

  16. Sprzedawca ma prawo cofnąć dostęp do systemu wszystkim użytkownikom Resellera, którzy nie dokonali żadnego zakupu u Sprzedawcy w poprzednim kwartale.

  17. Cofnięcie dostępu do systemu może także nastąpić, gdy Reseller prowadzi działalność konkurencyjną wobec Sprzedawcy.

  18. Wykrycie działania w systemie dokonującego automatycznej akwizycji danych będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem wszystkich kont Użytkowników Resellera, który w opisany sposób pozyskiwał informacje.

  19. Rozwiązanie umowy o współpracy skutkuje utratą z tą chwilą prawa dostępu do systemu.

  20. Sprzedawcy przysługuje prawo weryfikacji zamówienia i odmowa jego realizacji bez podania przyczyny.

  21. Marża Produktów zależna jest od zrealizowanych zamówień przez Resellera w poprzednim kwartale. Marże przeliczane są w pierwszym dniu nowego kwartału.

  22. Za kwartał rozumie się okresy:

   1. od 1 stycznia do 31 marca

   2. od 1 kwietnia do 30 czerwca

   3. od 1 lipca do 30 września

   4. od 1 października do 31 grudnia

  23. Reseller oraz żaden z jego Użytkowników nie może przekazywać osobom trzecim danych o Produktach, jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związane z zakupem towarów od Sprzedawcy.

  24. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Sprzedawca może cofnąć Resellerowi prawo dostępu do systemu. 1. POUFNOŚĆ

 

  1. Dane o cenach Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w systemie oraz o ich dostępności przeznaczone są wyłącznie dla celów związanych z zakupem od Sprzedawcy oferowanych przez niego Produktów. 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe zamawiających są przechowywane w zbiorze Sprzedawcy, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Zamawiających.

  2. Administratorem danych osobowych jest Paweł Staszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

ITcare Paweł Staszewski

ul. Generała Sikorskiego 22

32-590 Libiąż

  1. Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach wskazanych w polityce prywatności. 1. SERWIS

 

  1. Przesyłki do serwisu należy kierować pod adres:

ITCare Paweł Staszewski

ul. Generała Sikorskiego 22

32-590 Libiąż

  1. Celem kontaktu z serwisem należy wybrać odpowiedni dział Sprzedawcy:

   1. Dział napraw zestawów komputerowych:

rma@itcare.pl

tel. 32 7203683

   1. Dział RMA - reklamacje gwarancyjne podzespołów:

rma@itcare.pl

tel. 32 7203683 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

  1. Korzystanie ze sklepu internetowego www.serverparts.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający, następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

   2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

   3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

   4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader. 1. POLITYKA COOKIES

 

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Zamawiających. Zestawienia takie dotyczą oglądalności sklepu i nie zawierają danych osobowych Zamawiających.

  2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Zamawiających ze sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego zamawiającego..

  3. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie sklepu na urządzeniach końcowych Zamawiających. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego zamawiającego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych zamawiającego ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

  4. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Zamawiających.

  5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies" w celu:

   1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

   2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

   3. statystycznym.

  6. Każdy Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie lub wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu.

  7. Szczegółowe informacje dotyczące polityki „cookies” znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem https://www.serverparts.pl/privacy oraz w formie pliku pdf.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem https://www.serverparts.pl/regulations , w tym w formacie PDF, Sprzedawca umożliwia jego pobranie w tym formacie.

  2. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

  4. Regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2020 r..

  5. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu, a o wszelkich zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Zamawiających korespondencją mailową, co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać w żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez Zamawiających zamówieniami, przez wejściem w życie zmian w Regulaminie.

  6. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.

  7. Zgodnie z art 8 ust. 3 pkt. 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest umieszczanie Klienta na stronach internetowych Sprzedawcy jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.

 

Regulamin sklepu dostępny jest również w formacie PDF pod adresem https://www.serverparts.pl/uploads/documents/serverparts_regulamin_20122019.pdf