Warunki Gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma ITCare Paweł Staszewski, zwana dalej Sprzedawcą, zapewnia o dobrej jakości swojego produktu i udziela Klientowi zwanego dalej Nabywcą gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionego produktu (Serwera SuperServer Supermicro) opisanego szczegółowo w Protokole Dostawy Serwera SuperServer Supermicro.
 2. Gwarancja niniejsza dotyczy produktu (Serwera SuperServer Supermicro) zakupionego w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przedmiotem gwarancji jest wyłącznie sprzęt serwerowy zawierający podzespoły, wymienione w tabeli „Konfiguracja Serwera" w Protokole Dostawy Serwera SuperServer Supermicro (z wyłączeniem wyposażenia) oraz podzespoły dołożone do sprzętu, pochodzące od Sprzedawcy wymienione w tabeli „Konfiguracja Serwera", stanowiące jego części składowe.
 4. Gwarancja niniejsza nie obejmuje wad oprogramowania. W przypadku oprogramowania obowiązują warunki zamieszczone w Umowie Licencyjnej przez producenta oprogramowania. Nabywca akceptuje te warunki przy pierwszym uruchomieniu serwera lub przez otwarcie zapieczętowanego pakietu dystrybucyjnego. Pakiet otwarty nie podlega zwrotowi.
 5. Okres gwarancji na Serwer SuperServer Supermicro rozpoczyna się od daty wydania produktu Klientowi przez Sprzedawcę i trwa zgodnie z wpisem w rubryce „Okres Gwarancji" znajdującej się w Protokole Dostawy Serwera SuperServer Supermicro oraz w Warunkach Gwarancji.
 6. Serwer SuperServer Supermicro objęty jest [         ] miesięczną gwarancją Standard zawierajacą serwis Door to Door przez okres [         ] oraz [         ] miesięczną gwarancją Cross-Ship wraz z serwisem Door to Door oraz [         ] miesięczną gwarancją Next Bussines Day wraz z serwisem Door to Door od dnia zakupu i aktywną po dokonaniu rejestracji zakupionego serwera u Sprzedawcy. Czas reakcji na zgłoszenie reklamacji w przypadku gwarancji Standard i Cross-Ship wynosi 24h od momentu jego otrzymania, natomiast czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 30 dni w przypadku Gwarancji Standard oraz 5 dni roboczych w przypadku gwarancji Cross-Ship, od momentu reakcji Serwisu na zgłoszenie. W przypadku gwarancji Next Bussines Day czas reakcji na zgłoszenie wynosi 2 godziny od momentu jego otrzymania, natomiast czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 24 godzin w przypadku zgłoszenia dokonanego do godziny 12:00 oraz 48 godzin w przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 12:00. Usługa Standard, Cross-Ship oraz Next Bussines Day świadczone są w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 7. Rejestracji należy dokonać poprzez dokładne wypełnienie dołączonego do sprzętu Protokołu Dostawy oraz Warunków Gwarancji Serwera SuperServer Supermicro, a następnie przesłanie w/w dokumentów do Sprzedawcy pocztą (elektroniczną na adres: rma@itcare.pl lub tradycyjną) lub za pośrednictwem faksu w terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru.
 8. Do świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych uprawniony jest Serwis ITCare Paweł Staszewski zwany tutaj Serwisem.
 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwera SuperServer Supermicro należy zgłaszać reklamację do: ITCare Paweł Staszewski, telefonicznie 32 720 64 84 (Pn. - Pt. w godzinach od 8 do 16) lub faksem: 32 720 64 82 oraz pocztą elektroniczną na adres: rma@itcare.pl.
  Uwaga: Zgłaszając reklamację prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeń RMA Serwera SuperServer Supermicro oraz podanie następujących danych: modelu serwera, numeru seryjnego (znajdującego się na obudowie i na Karcie Gwarancyjnej Serwera SuperServer Supermicro), numeru faktury, daty zakupu, objawów niepoprawnej pracy i kontaktu zwrotnego. Zaleca się wykonanie zdjęć uszkodzonego przedmiotu i przesłanie ich na adres rma@itcare.pl. Po wstępnej diagnozie mailowej lub telefonicznej, Nabywca otrzyma niezbędne informacje o czasie i trybie usunięcia usterki, jak również formularz przyjęcia RMA zawierający numer RMA, który należy umieścić na pudełku.
 10. Po wykryciu usterki, Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego jej zgłoszenia do Serwisu przy czym dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może spowodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych. Użytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie przez Nabywcę i utratę praw gwarancyjnych na usterki będące następstwem rzeczonej wady.
 11. Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis, w trybie opisanym w punkcie 6.
 12. W razie niemożności wykonania naprawy w przewidzianym terminie, Sprzedawca może udostępnić Nabywcy na czas naprawy produkt zastępczy, co nie spowoduje naruszenia warunków niniejszej gwarancji.
 13. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona z powodów od niego niezależnych.
 14. Warunkiem reklamacji w okresie gwarancji jest posiadanie przez Nabywcę należycie wypełnionego Protokołu Dostawy Serwera SuperServer Supermicro (tj. zawierającego datę sprzedaży, pieczątkę firmową Sprzedawcy i podpis Nabywcy) popartego kopią dowodu zakupu z datą sprzedaży jak w Warunkach Gwarancji  Serwera SuperServer Supermicro.
 15. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej. Przedłużenie okresu gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej reklamacji.
 16. Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje prawo do wymiany elementu/podzespołu serwera na wolny od wad w przypadku, gdy trzykrotna naprawa istotnej wady tego elementu/podzespołu nie spowoduje jego poprawnej pracy w serwerze. Każdy wymieniony podczas naprawy gwarancyjnej element/podzespół serwera będzie objęty gwarancją do końca okresu gwarancyjnego serwera.
 17. W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów serwera, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół innej marki/producenta/typu o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego.
 18. Elementy wymienione - sprawne przechodzą na własność Nabywcy, a stare - uszkodzone w zamian na własność Gwaranta.
 19. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Nabywce kosztami ekspertyzy, testów i transportu sprzętu.
 20. Wszelkie zmiany lub poprawki w treści Karty Gwarancyjnej ważne są wyłącznie wtedy, gdy są dokonane przez upoważnioną przez Gwaranta osobę, potwierdzone jej podpisem i pieczęcią Serwisu.
 21. Nabywca ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji producent i Gwarant nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania tego sprzętu.
 22. Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności:
  • Uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, instalacji, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu;
  • Wywołanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, inną klęską żywiołową, działaniami wojennymi, atakiem terrorystycznym, nieprawidłowym napięciem zasilającym, czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego;
  • W wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej kompletacji, rozbudowy, zabudowy, instalacji oraz będących następstwem naturalnego zużycia sprzętu;
  • Szkody powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania użytkowego, zainstalowanego w zakupionym sprzęcie;
   Uszkodzenia spowodowane niewłaściwymi aktualizacjami BIOS oraz oprogramowania firmowego (firmware), które mają wpływ na pracę serwera;
  • Wady powstałe na skutek prób napraw przez klienta oraz osób trzecich bez zezwolenia Gwaranta;
  • Szkody spowodowane działaniem oprogramowania takiego jak: wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie itp;
  • Niepoprawność działania sprzętu po rekonfiguracji i rozbudowie oraz współpracy z oprogramowaniem lub urządzeniami firm trzecich;
  • Szkody i uszkodzenia wynikłe z braku konserwacji (np. zabrudzenia, zakurzenia elementów optycznych, łożysk, prowadnic, wentylatorów itp);
  • Uszkodzenia napędów optycznych wywołane pęknięciem/rozerwaniem płyty CD/DVD;
 23. Gwarancja nie obejmuje:
  • Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad;
  • Uszkodzeń oprogramowania (w tym systemu operacyjnego)
  • Uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy;
  • Czynności do wykonania, których zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest użytkownik, np. okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacja, ustawienie konfiguracji sprzętowej i programowej, struktury logicznej dysku, itp.;
  • Dodatkowego wyposażenia serwera, tj. podkładek pod mysz, kabli połączeniowych, filtrów, listew zasilających, dyskietek, płyt CD/DVD, itp;
  • Materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu (np. wentylatory, baterie, akumulatory, itp.);
  • Uszkodzeń buforów wszystkich dostępnych portów wejścia/wyjścia serwera.
 24. Gwarant nie gwarantuje trwałości danych zapisanych na nośnikach informacji (magnetycznych, optycznych itp.) W przypadku ich uszkodzenia w sposób bezpośredni lub pośredni, lub też na skutek niewłaściwego posługiwania się sprzętem oraz nie ponosi odpowiedzialności za dane na nich zawarte. W celu zabezpieczenia danych na tychże nośnikach, Gwarant zaleca Nabywcy wykonywanie na własny koszt odpowiednich kopii bezpieczeństwa, a w szczególności wykonanie tych kopii przed wezwaniem Serwisu.
 25. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez Serwis:
  • Naruszenia plomb lub nalepek gwarancyjnych (nie dotyczy plomb transportowych), a także usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych;
  • Wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;
  • Uszkodzeń wynikających z sytuacji opisanych w pkt. 10;
  • Utraty Protokołu Dostawy. Duplikaty Protokołu Dostawy NIE będą wydawane;
 26. Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Nabywcy w stosunku do Sprzedawcy z tytułu roszczeń kontraktowych oraz ustawowych.
 27. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


WYMOGI EKSPLOATACYJNE WYROBU:

 1. Wszystkie urządzenia współpracujące zestawu komputerowego muszą być zasilane z tej samej fazy.
 2. Gniazdo sieciowe 230V(+-10%)50Hz zasilające zestaw powinno być łatwo dostępne i posiadać sprawny obwód ochronny.
 3. Sprzęt powinien być eksploatowany w pomieszczeniu o temperaturze +10°C do 35°C, wilgotności względnej 8-90% mierzonej w temperaturze 26°C. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do kondensacji pary wodnej na elementach serwera lub zalanie cieczą.
 4. Po transporcie w warunkach odbiegających od zalecanych do eksploatacji sprzęt przed włączeniem powinien zostać odstawiony w pomieszczeniu, w którym będzie użytkowany na czas potrzebny do dostosowania swojej temperatury do temperatury otoczenia.
 5. Nabywca powinien na własny koszt dokonywać stosownych przeglądów, konserwacji i czyszczenia sprzętu, w odstępach zależnych od warunków użytkowania i czasu pracy serwera (nie rzadziej niż co 6 miesięcy).
 6. Sprzęt nie powinien podlegać wstrząsom lub wibracjom, pracować w pobliżu źródeł silnych pól elektromagnetycznych lub być narażony na jakiekolwiek wyładowania elektrostatyczne. Sprzęt powinien być eksploatowany w pomieszczeniach o niewielkim stopniu zapylenia oraz powinien być osłonięty przed nadmiernym nasłonecznieniem.
 7. Wszelkich podłączeń i przełączeń pomiędzy elementami zestawu należy dokonywać tylko po odłączeniu go od sieci zasilającej. Wyjątek stanowią komponenty serwerowe działające w trybie Hot-Swap.

Pobierz w formacie PDF